Souhrnný přehled událostí a dat života a díla Karla Malicha (výběr)

Tomáš Vlček

1924

 • narozen 18. října v Holicích v Čechách, v domě u potoka ve Starých Holicích

1931–1940

 • žák Obecné a Měšťanské školy v Holicích

1939

 • s rodiči se odstěhoval ze Starých Holic do domu u holického kostela

1940–1945

 • student Reálného gymnázia v Pardubicích

1943–1945

 • totálně nasazen u Junkers-werke ve Dvoře Králové

1945–1949

 • studoval „profesuru kreslení“ – výtvarnou výchovu a estetiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pod vedením profesorů Cyrila Boudy, Martina Salcmana, Karla Lidického a Františka Kovárny; jeho tehdejším přechodným bydlištěm byla studentská kolej v Haštalské ulici

1949–1950

 • opět v Holicích, kde pracoval v obuvnickém podniku Botana

1950

 • přijat na Akademii výtvarných umění v Praze do čtvrtého ročníku speciálky prof. Vladimíra Silovského; od té doby trvale působí v Praze

1953

 • dokončil studia na akademii a oženil se s Dagmar Žižkovou
 • začal vystavovat se SČUG Hollar
 • nastoupil základní vojenskou službu u motostřeleckého pluku v Českých Budějovicích, ze které byl propuštěn roku 1955

1955

 • rozvedl se a začal se živit výtvarnou prací, ponejvíc jako ilustrátor a grafik

1956

 • oženil se s Hanou Hrochovou

1958

 • stal se řádným členem SČUG Hollar, byl zastoupen na výstavě „Umění mladých výtvarníků Československa“ a začal se vedle grafiky a grafického designu intenzivně věnovat malbě
 • získal ateliér a byt v Nitranské ulici na Vinohradech

1959–1960

 • završení etapy malířství navazující na kubistické a expresivní tendence moderního umění a počátek nové kapitoly Malichovy tvorby spojený s kolážemi a jejich uplatněním v Krajinách

1959–1961

 • vystavoval spolu se skupinou Proměna, jíž byl spoluzakladatelem

1960

 • zúčastnil se exkurze Svazu československých výtvarných umělců na výstavu „Varšavská jeseň“, během níž navštívil Muzeum moderního umění v Lodži a na cestě se seznámil s básníky Jiřím Kolářem a Josefem Hiršalem, se kterými se pak pravidelně setkával v kavárně Slavia spolu s dalšími osobnostmi české kultury

1961

 • Karlovi a Haně Malichovým se narodila dcera Kateřina

1962

 • zemřel otec Karla Malicha, tato událost zasáhla do malířovy tvorby a způsobila posun od tašistických a informelních motivů cyklu kvašů Dráhy a stopy a cyklu Figury k osobitě, lyricky interpretované geometrii

1963

 • vznik bílých a černých reliéfů, plastik a geometrických kreseb
 • první samostatná výstava v Osvětovém domě ve Vysokém Mýtě
 • založena tvůrčí skupina Křižovatka

1964

 • navrhuje stavby do bouří, projekty svádění blesků do mořských proudů
 • reliéfy a plastiky – Koridory
 • výstavy skupiny Křižovatka se spolu s Karlem Malichem (zastoupen reliéfy) účastnili Vladimír Burda, Richard Fremund, Běla Kolářová, Jiří Kolář, Pavla Mautnerová, Vladislav Mirvald a Zdeněk Sýkora, teoretickým mluvčím skupiny se stal Jiří Padrta
 • reliéfy představil Malich také na výstavě Umělecké besedy v pražském Mánesu; v pražském
 • Hollaru na samostatné výstavě pak kresby, kvaše a koláže, studii napsal Jiří Padrta

1966

 • v únoru Ludmila Vachtová představila Malichovy reliéfy, volné plastiky a kresby ve výstavní síni na Karlově náměstí v Praze, studii do katalogu napsal Jiří Padrta; výstava se stala důležitou událostí nejen ve vývoji Malichova díla, ale českého umění té doby, její úspěch byl tak zjevný, že se jí dostalo i ocenění tehdejšími oficiálními kruhy české kultury v podobě ceny za nejlepší výstavu SČSVU uvedeného roku
 • v březnu vystavoval reliéfy a plastiky na výstavě „Konstruktivní tendence“ v Galerii Benedikta Rejta v Lounech
 • v dubnu koláže z let 1962–1964 na výstavě „Obraz a písmo“ v pražské Špálově galerii, k výstavě napsal studii Jiří Padrta, který téhož roku publikoval článek ve Výtvarném umění Konstruktivní tendence, v němž věnoval zvláštní pozornost osobnosti a dílu Karla Malicha

1967–1968

 • studie měst pro bezpolicejní stát, kde se nedá střílet, ani se krýt
 • studie měst pod vodu a kosmické město‚ studie měst do příbojů a na poušť
 • první zavěšený Koridor (nyní v majetku Erste Bank)
 • první sochy z plexiskla a otevřených kovových struktur s tématem dematerializace plastiky
 • Malichova Černobílá plastika vybrána na výstavu „Sochařství dvaceti národů“ v Guggenheimově muzeu v New Yorku, při této příležitosti autor město navštívil
 • zúčastnil se sochařského sympozia v Hořicích v Podkrkonoší

1968

 • účast na výstavě Klubu konkrétistů uspořádané v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě a na rozšířené skupinové výstavě Křižovatky „Nová citlivost“ postupně instalované v Domě umění v Brně, v Oblastní galerii v Karlových Varech a v pražském Mánesu
 • plastiky, projekty architektury
 • na podzim navštívil Spojené státy americké: New York, Chicago a Washington
 • 19. prosince vyšel v Listech rozhovor Vladimíra Burdy s Karlem Malichem

1968–1971

 • soubor grafických listů technikou leptu a serigrafie s motivy plochy bodu a linie

1969

 • Výtvarné umění zveřejnilo obsáhlou studii Jiřího Padrty věnovanou Karlu Malichovi

1970

 • vystavoval v československém pavilonu na bienále v Benátkách společně s Jiřím Johnem, Zdenou Fibichovou a Jiřím Kolářem
 • realizace bronzového podpisového stolu a modelu Zeměkoule umístěného na kvádru v československé expozici na světové výstavě v japonské Ósace
 • získal byt na sídlišti v Praze-Kobylisích

1972

 • zahájena výstava Malichových plastik a projektů v Galerii Benedikta Rejta v Lounech, připravil ji Jan Sekera
 • Malichova díla vystavena německými kurátory Dieterem Mahlowem a Hansem-Peterem Riesem na výstavě „Konstruktive Kunst aus der Tschechoslowakei“ v Galerii Erker ve švýcarském St. Gallenu

1975

 • se Zdeňkem Sýkorou se v létě vydal do jižních Čech na malířský ateliér malby v plenéru v rámci Sýkorova programu z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze

1976

 • řada Malichových studií energií v prostoru připravila půdu pro reflexi napětí viditelného a neviditelného uplatněného v plastice Ještě jedno pivo?

1977

 • přestěhoval se z vinohradského ateliéru do nového domu v Praze-Podolí
 • prostřednictvím rozboru vztahů vidoucího a viděného dospívá k vizím a objevům vnitřního světla a průnikům prostorových vrstev a stavů existence znázorněných v plastikách Vnitřní světlo a Trhlina v prostoru

1979

 • začíná psát básnickou prózu Od tenkrát do teď tenkrát, kterou dokončil o rok později

1980–1985

 • období pastelů a temper – záznam niterných vidění
 • skončilo období zákazu výstavních příležitostí pro Malichovu tvorbu a začala řada výstav v tehdejším Československu

1980

 • od tohoto roku dále rozvíjí téma vztahů vidoucího (vidoucích) a viděného (viděných) v sérii kreseb a plastik s námětem Já a ten druhý (ti druzí), Za stolem nebo Kterého (které) potkávám

1982

 • v edici Situace vydávané Jazzovou sekcí vyšla publikace Karla Srpa věnovaná Karlu Malichovi pod názvem Vědomí a kosmické energie

1983

 • Malichovy plastiky vystaveny v Mnichově v rámci výstavy „Acht Künstler aus Prag in München“ připravené Hansem--Peterem Riesem

1984

 • v listopadu proběhla v Malé galerii Vysoké školy veterinární výstava Malichových kreseb připravená díky iniciativě brněnských sběratelů jeho díla

1986

 • výstava nových Malichových děl v Ústředním kulturním domě železničářů v Praze na Vinohradech s drátěnou plastikou Krajina s věčnem
 • na podzim vyšel samizdatový sborník Dech kosmu: práh věčna věnovaný Malichovu výtvarnému a literárnímu dílu

1987

 • Meda Mládková prezentovala Malichovy plastiky Krajina s věčnem a Vnitřní světlo II na výstavě „Expressiv“ v Museu des 20. Jahrhunderts ve Vídni, výstava byla o rok později přenesena do Hirshhorn Museum and Sculpture Garden ve Washingtonu

1988

 • uspořádána retrospektivní výstava Malichova díla v Galerii umění v Karlových Varech, přenesená pak do regionálních galerií v Chebu a Roudnici nad Labem, výstavu a katalog připravili Karel Srp a Tomáš Vlček

1989

 • otevřena retrospektivní výstava Malichova díla v Domě pánů z Kunštátu v Brně, která dále putovala do Východočeské galerie v Pardubicích, texty napsali Hana Mandysová a Jiří Valoch
 • Malichovy pastely vybrány na výstavu „Magiciens de la Terre“ v pařížském Centre Georges Pompidou

1990

 • v lednu setkání s galeristou Zdeňkem Sklenářem, začátek spolupráce a zahájení přípravy grafického alba Česká grafika I, vydaného Zdeňkem Sklenářem v roce 1993, Karel Malich zde zastoupen s Václavem Boštíkem, Milanem Grygarem a Zdeňkem Sýkorou
 • Malichova tvorba představena retrospektivní výstavou v Domě U Kamenného zvonu Galerie hlavního města Prahy, texty do katalogu napsali Karel Srp a Tomáš Vlček
 • Karel Malich pověřen vedením Ateliéru kresba – objekt na Akademii výtvarných umění v Praze a jmenován profesorem, na akademii působil do roku 1992

1992

 • účast na výstavě „Redukti-vismus: Abstraktion in Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, 1950–1980“, MUMOK – Stiftung Ludwig, Vídeň, kurátory české části Jana a Jiří Ševčíkovi
 • Malichovy pastely vybrány společně s díly Rembrandta, Dalího, Kleea, Picassa, Noldeho, Miróa, Chagalla a dalších do knihy H. Hellera a H. Biesenbacha Die Nacht leuchtet wie der Tag: Bibel für junge Leute (Noc září jako den, bible pro mládež), Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt, 1992, druhé vydání 1994, třetí vydání 1999

1994

 • v první polovině 90. let vznikají pastely, záznamy niterných vidění, shrnující obraz do působivých barevných polí a výrazných tvarových událostí
 • Malichovy kresby a malby vystaveny společně s tabulemi Rudolfa Steinera v Jízdárně Pražského hradu, studie k výstavě napsali Karel Srp a Jiří Ševčík
 • v nakladatelství Trigon vyšla knižně Malichova básnická próza Od tenkrát do teď tenkrát

1995

 • Karel a Hana Malichovi se přestěhovali z rodinného domu v Praze-Podolí do Prahy-Uhříněvsi
 • reprezentuje současné české umění v česko-slovenském pavilonu na 46. bienále v Benátkách, kurátor Jiří Ševčík
 • obsáhlá výstava v kasselském Museu Fridericianum a poté v Kunsthalle Krems, do katalogu napsali texty Karel Srp a Jiří Ševčík

1996

 • zemřela matka Anna Malichová
 • vzniká soubor pastelů a temper s názvem Matka

2000–2013

 • nové pastely, tempery a plastiky

2001

 • Karlu Malichovi věnován pořad České televize GEN, režie Jaroslav Brabec
 • zastoupen na výstavě „Die Sammlung“, MUMOK – Stiftung Ludwig, Vídeň

2002

 • v pařížské Chapelle Saint- -Louis de la Salpêtrière uspořádána výstava „Contrastes“, českým kurátorem Jan Sekera

2003

 • první z řady dvanácti samostatných výstav Karla Malicha v Galerii Zdeněk Sklenář na pražském Smetanově nábřeží připravených v letech 2003–2012

2004

 • 20. září Karlu Malichovi uděleno čestné občanství města Holic
 • retrospektivní výstava v Galerii hlavního města Prahy, kurátorem Karel Srp

2005

 • retrospektivní výstava „Karel Malich“ v Muzeu umění Olomouc, kurátorem Michal Soukup
 • VVP AVU v Praze vydává soupis drátěných plastik pod názvem Wires / Dráty autorů Jiřího Ševčíka, Dagmar Svatošové, Evy Krátké a Davida Kulhánka

2006

 • Galerie Zdeněk Sklenář vydala reprezentativní monografii Karel Malich od Karla Srpa
 • drátěné plastiky na výstavě „Freeing the Line“, Marian Goodman Gallery, New York

2007

 • Karel Malich vyznamenán Ministerstvem kultury České republiky Státní cenou za výtvarné umění

2008

 • první nové Nástěnné plastiky

2010

 • zastoupen na výstavě „Nová citlivost“, Národní muzeum umění Číny (NAMOC), Peking
 • realizace kazatelny, oltářního stolu a oltářní plastiky v Novém kostele Církve bratrské v Litomyšli
 • společná výstava Karla Malicha a Zdeňka Sýkory „Linie a dráty – Dialog“, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha

2010–2011

 • závěsné plastiky na výstavě „On Line: Drawing Through the Twentieth Century“ v Muzeu moderního umění, MoMA, New York

2011–2012

 • zastoupen v expozici „Museum der Wünsche“, MUMOK – Stiftung Ludwig, Vídeň

2012–2013

 • výtvarný doprovod ke knize Laozi v novém překladu Davida Sehnala
 • premiéra filmu Prostě se to děje – filmový portrét Karla Malicha, režie Martin Dostál
 • retrospektivní výstava v Jízdárně Pražského hradu, autoři výstavy Tomáš Vlček, Federico Díaz, Zdeněk Sklenář; výstava hodnocena jako událost roku
 • vychází Přišedší odjinud, rozhovor Petra Volfa s Karlem Malichem o životě a díle 
 • úryvky z básnické prózy Od tenkrát do teď tenkrát vychází na audio CD v interpretaci Jiřího Lábuse 

2014

 • výstava Karel Malich Cosmic v Ludwig museu Koblenz; kurátor výstavy Beate Reifenscheid ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář
 • základními tématy současné tvorby jsou pastely, kresby a projekty nástěnných reliéfů a závěsných plastik; rekapituluje a realizuje některé nerealizované projekty celého svého tvůrčího života, především z 60.–70. let

Galerie Zdeněk Sklenář připravuje k vydání:

 • Tomáš Vlček, Vlček o Malichovi, esej
 • Tereza Bruthansová, Karel Malich – Skicáky
 • Zdeněk SKlenář, Karel Malich – Grafika
 • Karel Srp, Zdeněk Sklenář, Karel Malich - Pastely

 

 
nahoru